Bepalingen in het kader van privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de uitvoering van de opdracht zoals hierboven omschreven zal Trivion steeds enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst mogen en kunnen verwerken in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever.

Trivion is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die het van de opdrachtgever ontvangt, behalve wanneer Trivion omwille van een wettelijke verplichting niet tot geheimhouding kan gehouden worden.

Trivion zal bovendien nooit langer de gegevens bewaren dan noodzakelijk voor het verrichten van de opdracht waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal Trivion ze adequaat uitwissen en permanent verwijderen.

Het is Trivion toegelaten om in het kader van het voorwerp van de opdracht een back-up te maken van de gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Trivion zal deze kopie evenwel adequaat en permanent verwijderen wanneer het deze data niet meer nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

Trivion zal nooit persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder daarvoor voorafgaandelijk de expliciete toestemming te hebben van de opdrachtgever.

Beveiligen van persoonsgegevens

Trivion zal steeds de persoonsdata beveiligen tegen ongeoorloofd of toevallig verlies, vervalsing, vernietiging, niet-toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onwettige verwerking.

Trivion verbindt er zich toe om gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsdata en de verwerking ervan te beveiligen.

Trivion zal erover waken dat de toegang tot de te verwerken en de verwerkte gegevens beperkt is tot die medewerkers in dienst van Trivion of verbonden aan Trivion, die ze nodig hebben om de taken uit te voeren die Trivion hen in uitvoering van de opdracht toewijst.

Trivion verbindt er zich ook toe de medewerkers die instaan voor de verwerking van de persoonsgegevens te wijzen op het belang van de naleving van de bepalingen van de wettelijke voorschriften m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens of andere toepasselijke reglementeringen. Trivion laat hen eveneens een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen die wordt toegevoegd als bijlage aan hun arbeidsovereenkomst.

Controle door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht om de naleving van deze verbintenissen te controleren.

Op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever is Trivion ertoe gehouden alle inlichtingen die van  belang  zijn  bij  de  uitvoering  van  de opdracht over  te  maken  aan  de  opdrachtgever.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De opdrachtgever kan zich niet onttrekken aan haar aansprakelijkheid door zich te beroepen op de niet-nakoming van de verplichtingen van Trivion.

Echter, wanneer de opdrachtgever zou worden aangesproken door een derde of door de toezichthoudende autoriteit, kan zij een regresvordering instellen tegen Trivion voor alle schade en nadeel die toerekenbaar is aan Trivion ingevolge niet-nakomen van de verbintenissen of het overtreden van wettelijke voorschriften m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens of andere toepasselijke reglementeringen. De bewijslast hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

 

Hoeveel professionele incasso bij Trivion kost én oplevert?